ADOBE


Softwarelicentieovereenkomst


LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE KOPIËREN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN STEMT U (HIERNA TE NOEMEN “KLANT”) IN MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE BEPALINGEN VOOR LICENTIEBEPERKINGEN IN ARTIKEL 4, BEPERKTE GARANTIE IN ARTIKEL 6 EN 7, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN ARTIKEL 8, EN SPECIFIEKE BEPALINGEN EN UITZONDERINGEN IN PARAGRAAF 16. DE KLANT GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE OVEREENKOMST GELIJK IS AAN WELKE ANDERE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST DAN OOK WAAROVER IS ONDERHANDELD EN DIE DOOR DE KLANT IS ONDERTEKEND. DEZE OVEREENKOMST IS AFDWINGBAAR JEGENS DE KLANT. DE KLANT MAG DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN INDIEN DE KLANT NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.


Het is mogelijk dat de Klant rechtstreeks met Adobe een andere overeenkomst heeft afgesloten (bijvoorbeeld een volumelicentieovereenkomst) die deze Overeenkomst of delen daarvan aanvult of vervangt. De Software wordt NIET VERKOCHT, MAAR ONDER LICENTIE VERSTREKT, in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Ten aanzien van het gebruik van materialen en diensten van Adobe en enkele andere fabrikanten dan Adobe die onderdeel vormen van de Software of door middel van de Software worden benaderd, kunnen andere voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn. Kennisgevingen over materialen van andere fabrikanten dan Adobe zijn beschikbaar op http://www.adobe.com/go/thirdparty_nl.


De Software kan automatisch vanaf de Computer van de Klant verbinding maken met internet. Mogelijk moet de Software ook worden geactiveerd of geregistreerd. Aanvullende informatie over activering, internetconnectiviteit en privacy is beschikbaar in artikel 14 en 16.


1. Definities.


1.1 “Adobe” betekent Adobe Systems Incorporated, een rechtspersoon naar het recht van Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, Californië 95110 als deze Overeenkomst is aangegaan terwijl de Klant zich in de Verenigde Staten, Canada of Mexico bevond; anders betekent het Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland.


1.2 “Adobe Runtime(s)” betekent Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player of Authorware Player.


1.3 “Compatibele computer” betekent een Computer met het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie welke in de Documentatie worden aanbevolen.


1.4 “Computer” betekent een virtueel of fysiek apparaat dat informatie in digitale of soortgelijke vorm accepteert en manipuleert voor een specifiek resultaat op basis van een reeks instructies, inclusief maar niet beperkt tot desktopcomputers, laptops, tablet-pc's, mobiele apparaten, telecommunicatieapparaten, apparaten met een internetverbinding, en hardwareproducten waarop allerlei productiviteits-, entertainment- of andere softwareapplicaties kunnen worden uitgevoerd.


1.5 “Klant” betekent u en elke juridische entiteit die de Software heeft verkregen en namens welke de Software wordt gebruikt, bijvoorbeeld uw werkgever (indien van toepassing).


1.6 “Intern netwerk” betekent een particulier netwerk dat uitsluitend toegankelijk is voor werknemers en individuele opdrachtnemers (zoals uitzendkrachten) van een specifieke onderneming of soortgelijke bedrijfseenheid. Tot het Interne netwerk behoren niet delen van het internet of enige andere openbare netwerkgemeenschap, zoals groepen, verenigingen of soortgelijke organisaties op basis van lidmaatschap of abonnement.


1.7 “Outputbestand” betekent een outputbestand dat door de Klant is gemaakt met gebruikmaking van de Software.


1.8 “Toegestaan aantal” betekent één (1), tenzij anders is aangegeven volgens een geldige licentie (zoals een volumelicentie) afgegeven door Adobe.


1.9 “Software” betekent (a) alle informatie die bij deze Overeenkomst is verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) alle softwarebestanden of andere computerinformatie; (ii) elke bedrijfseigen scriptlogica die is ingesloten in geëxporteerde bestandsindelingen of gebruikt in een Onlinedienst van Adobe; (iii) voorbeeld- en stockfoto's, afbeeldingen, geluid, clipart en andere artistieke werken die aan software van Adobe zijn gekoppeld en die niet van Adobe via een afzonderlijke dienst (tenzij anders aangegeven binnen die dienst) of via een afzonderlijke dienst van een andere partij zijn verkregen (“Inhoudsbestanden”); (iv) bijbehorende schriftelijke materialen en bestanden ter uitleg (“Documentatie”) en (b) alle eventuele gewijzigde versies en kopieën, upgrades, updates en aanvullingen van dergelijke informatie die de Klant op elk willekeurig moment door Adobe is verstrekt (tezamen te noemen “Updates”), voor zover deze niet in afzonderlijke voorwaarden zijn opgenomen.


2. Softwarelicentie; lidmaatschap.


2.1 Softwarelicentie. Dit artikel 2.1 is van toepassing op Klanten die een licentie voor de Software hebben aanschaft, maar geen licentie of dienst met een lidmaatschap hebben aangeschaft, zoals het lidmaatschap Creative Cloud (zoals beschreven in artikel 2.2).


2.1.1 Toekenning van licentie. Op voorwaarde dat de Klant zich doorlopend aan deze Overeenkomst houdt en de bijbehorende licentievergoedingen voldoet, verleent Adobe de Klant een niet-exclusieve en beperkte licentie om de Software te installeren en gebruiken (a) in het territorium of de regio waar de Klant de Software verkrijgt van Adobe of een geautoriseerde leverancier van Adobe of zoals anderszins is vermeld in de Documentatie (“Territorium”), (b) gedurende de looptijd van deze licentie (“Licentietermijn”), (c) binnen de reikwijdte van het Licentietype en op het Toegestane aantal Compatibele computers van de Klant, zoals is opgegeven in de Documentatie, en (d) volgens de voorwaarden van deze overeenkomst en toepasselijke Documentatie. Tenzij anderszins is vermeld in deze overeenkomst, in de toepasselijke Documentatie of op het moment van de aanschaf, is de Licentietermijn oneindig. Wanneer de Licentietermijn is verstreken, is het zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk dat de Software geheel of gedeeltelijk niet langer werkt. Wanneer de Licentietermijn is verstreken of beëindigd, mag de Klant de Software pas weer gebruiken wanneer de Klant de licentie heeft vernieuwd. De in deze overeenkomst verleende licentie wordt aangevuld met specifieke bepalingen in artikel 16 in verband met het gebruik van bepaalde toepasselijke producten en onderdelen die mogelijk in de Software zijn opgenomen, waaronder fontsoftware, Acrobat, After Effects, Adobe Presenter, Contribute, Flash Player, Flash Builder, Digital Publishing Suite en Adobe Runtimes.


2.1.2 Licentietypen.


2.1.2.1 Software zonder serienummer. De Software, of delen van de Software, die zonder serienummer zijn verstrekt tijdens de Licentietermijn, mogen alleen gedurende de Licentietermijn voor demonstratie-, evaluatie- en trainingsdoeleinden worden geïnstalleerd en gebruikt op elk aantal Compatibele computers als onderdeel van een bedrijfsimplementatieplan, en alleen indien Outputbestanden of andere materialen die zijn geproduceerd met deze Software, uitsluitend voor gebruik voor interne, niet-commerciële en niet-productiegerelateerde doeleinden. DE SOFTWARE ZONDER SERIENUMMER WORDT “ALS ZODANIG” (AS IS) GELEVERD. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN OUTPUTBESTANDEN DIE ZIJN GEMAAKT MET DERGELIJKE SOFTWARE ZONDER SERIENUMMER, ZIJN GEHEEL VOOR RISICO VAN DE KLANT.


2.1.2.2 Evaluatiesoftware. De volledige of gedeeltelijke Software die is verstrekt met een serienummer dat is aangemerkt voor “evaluatiedoeleinden” of een andere soortgelijke aanduiding (zoals Software of een serienummer dat als “EVAL” is geleverd onder een afzonderlijk besteldocument) (“Evaluatiesoftware”), mag alleen gedurende de Licentietermijn voor demonstratie-, evaluatie- en trainingsdoeleinden worden geïnstalleerd en gebruikt op het Toegestane aantal Compatibele computers, en alleen als eventuele Outputbestanden of andere materialen die zijn geproduceerd door dergelijk gebruik, uitsluitend worden gebruikt voor interne, niet-commerciële en niet-productiegerelateerde doeleinden. DE EVALUATIESOFTWARE WORDT “ALS ZODANIG” (AS IS) GELEVERD. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN OUTPUTBESTANDEN DIE ZIJN GEMAAKT MET DERGELIJKE EVALUATIESOFTWARE, ZIJN GEHEEL VOOR RISICO VAN DE KLANT.


2.1.2.3 Abonnementsversie. Voor de Software die beschikbaar is via een abonnement (“Abonnementsversie”), mag de Klant gedurende de Licentietermijn de Abonnementsversie alleen installeren en gebruiken op het Toegestane aantal Compatibele computers. Conform het Toegestane aantal computers voor de Abonnementsversie kan Adobe de Klant toestaan om de meest recente versie voorafgaand aan de Abonnementsversie en de huidige versie van de Abonnementsversie te installeren en gebruiken op dezelfde Computer gedurende de Licentietermijn. De Klant stemt ermee in dat Adobe op elk gewenst moment het in de Abonnementsversie opgenomen type Software kan wijzigen (zoals specifieke onderdelen, versies, platforms, talen en dergelijke) en jegens de Klant op generlei wijze aansprakelijk is voor een dergelijke wijziging. Voor doorlopende toegang tot een Abonnementsversie is het volgende vereist: (a) een terugkerende internetverbinding om de licentie te activeren, verlengen en valideren, (b) de ontvangst van terugkerende abonnementsbetalingen door Adobe of diens geautoriseerde leveranciers, en (c) instemming van de Klant met de abonnementsvoorwaarden en overige aanvullende bepalingen en voorwaarden die beschikbaar zijn op http://www.adobe.com/go/paymentterms_nl of op het moment van de aanschaf. Als Adobe de terugkerende abonnementsbetaling niet ontvangt of de licentie niet periodiek kan valideren, wordt de Software zonder aanvullende kennisgeving gedeactiveerd totdat Adobe de betaling ontvangt of de licentie valideert.


2.1.3 Gebruik op draagbare Computer of thuiscomputer. Behoudens de in artikel 2.1.4 vermelde beperkingen mag de eerste gebruiker van de Computer waarop de Software is geïnstalleerd krachtens artikel 2.1 (“Eerste gebruiker”) een tweede exemplaar van de Software voor zijn of haar exclusieve gebruik op een draagbare Computer of Computer bij hem of haar thuis installeren, op voorwaarde dat de Software op de draagbare Computer of thuiscomputer niet tegelijkertijd met de Software op de primaire Computer wordt gebruikt.


2.1.4 Beperkingen op tweede gebruik door volumelicentienemers. Indien de Software is verkregen onder een volumelicentieprogramma of -overeenkomst van Adobe (zoals Adobe Volume Licensing) door een andere licentiehouder dan een educatieve volumelicentiehouder, mag het krachtens artikel 2.1.3 gemaakte tweede exemplaar van de Software uitsluitend worden gebruikt ten behoeve en voor de zakelijke doeleinden van de betreffende volumelicentiehouder.


2.1.5 Dual-bootplatform. De Software wordt in licentie verstrekt voor gebruik op een specifiek besturingssysteemplatform. De Klant dient een aparte licentie aan te schaffen voor gebruik van de Software op elk besturingssysteemplatform. Als de Klant bijvoorbeeld de Software zowel op het Mac- als op het Windows-besturingssysteemplatform wil installeren, op een apparaat dat beide platforms uitvoert (met andere woorden, een dual-bootcomputer), moet de Klant eerst twee aparte licenties voor de Software aanschaffen. Dit geldt ook als twee versies van de Software, elk ontworpen voor een ander besturingssysteemplatform, op dezelfde gegevensdrager worden geleverd aan de Klant.


2.1.6 Distributie vanaf een Server. Zoals wordt toegestaan in de Documentatie, mag de Klant een kopie van de Software op een Computerbestandsserver binnen het Interne netwerk van de Klant (“Server”) installeren ten behoeve van het downloaden en installeren van de Software op Computers binnen hetzelfde Interne netwerk, enkel voor gebruik zoals toegestaan krachtens dit artikel 2.


2.1.7 Servergebruik.


2.1.7.1 Zoals wordt toegestaan in een afzonderlijk inkoopdocument of de Documentatie en conform licentiebeperkingen in deze Overeenkomst, mag de klant de Software alleen op een Server installeren om een persoon vanaf een Computer binnen hetzelfde Interne netwerk (“Netwerkgebruiker”) toegang te bieden tot en gebruik te laten maken van de Software. De Netwerkgebruiker die toegang heeft tot deze Software op de Server, wordt “Serversoftwaregebruiker” genoemd. Het totale aantal Serversoftwaregebruiker (niet het aantal gelijktijdige gebruikers) mag niet hoger zijn dan het Toegestane aantal. Als de Klant bijvoorbeeld tien licenties van de Software heeft aangeschaft (het Toegestane aantal is tien) en ervoor kiest om de Software op een server te installeren, mag de Klant slechts tien Serversoftwaregebruikers toegang tot de Software beiden (zelfs als de Klant mogelijk meer dan tien Netwerkgebruikers of minder dan tien gelijktijdige gebruikers van de Software heeft).


2.1.7.2 Ter verduidelijking en zonder beperking: het voorgaande betekent niet dat de Klant de Software mag installeren of openen (rechtstreeks of via opdrachten, data of instructies): (a) van of naar een Computer die niet is aangesloten op het Interne netwerk van de Klant; (b) voor het mogelijk maken van op het web gehoste werkgroepen of diensten die openbaar zijn; (c) door een persoon of entiteit die niet gerechtigd is tot het gebruiken, downloaden, kopiëren of anderszins profiteren van de functionaliteit van de Software middels een geldige licentie van Adobe; (d) als onderdeel van een systeem, workflow of dienst welke toegankelijk is voor meer dan het Toegestane aantal gebruikers; of (e) voor bewerkingen die niet door een individuele gebruiker zijn geïnitieerd (bijvoorbeeld geautomatiseerde serververwerking).


2.2 Lidmaatschap. Dit artikel 2.2 is van toepassing op Klanten die een licentie of dienst met een lidmaatschap hebben aangeschaft, zoals het lidmaatschap Creative Cloud (tezamen “Lidmaatschap”).


2.2.1 Onlinediensten van Adobe in verband met het Lidmaatschap. Op voorwaarde dat de Klant zich doorlopend aan deze overeenkomst houdt en de bijbehorende abonnementskosten (indien van toepassing) voldoet, verleent Adobe de Klant een niet-exclusief, in het hele Territorium geldend en beperkt recht om de Software en de bijbehorende Onlinedienst van Adobe (zoals verder beschreven in sectie 16.4.1) te openen en gebruiken als onderdeel van het Lidmaatschap, krachtens de voorwaarden in deze Overeenkomst en de Aanvullende gebruiksvoorwaarden (zoals gedefinieerd in het onderstaande artikel 14.1.3).


2.2.2 Softwarelicentie in verband met het Lidmaatschap. Op voorwaarde dat de Klant zich doorlopend aan deze overeenkomst houdt en de bijbehorende abonnementskosten voldoet, verleent Adobe de Klant een niet-exclusieve en beperkte licentie om de Software te installeren en gebruiken: (a) in het Territorium, (b) gedurende de periode dat het Lidmaatschap huidig en actief is (“Lidmaatschapstermijn”) en (c) conform de voorwaarden in deze overeenkomst en toepasselijke Documentatie. Wanneer de Lidmaatschapstermijn is afgelopen of beëindigd, (x) is het zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk dat de Software geheel of gedeeltelijk niet langer werkt en (y) mag de Klant de Software pas weer gebruiken wanneer de Klant het lidmaatschap verlengt. Alle voorwaarden in deze overeenkomst in verband met de specifieke Software blijven van kracht en zijn verder van toepassing op de Klant en het gebruik van deze Software.


2.2.3 Beperkingen. De Klant stemt in met de volgende aanvullende voorwaarden en beperkingen in verband met het Lidmaatschap: (a) Adobe kan op elk gewenst moment het in het Lidmaatschap opgenomen type Software kan wijzigen (zoals specifieke producten, onderdelen, versies, platforms, talen en dergelijke) en jegens de Klant op generlei wijze aansprakelijk is voor een dergelijke wijziging; (b) de Klant moet mogelijk op enig moment gedurende de Lidmaatschapstermijn verbinding maken met internet en zich aanmelden; (c) de Software kan automatisch verbinding maken met internet om op elk gewenst moment het Lidmaatschap van de Klant zonder kennisgeving te controleren; en (d) de Klant mag anderen niet de mogelijkheid of toestemming geven om de Software als Klant te gebruiken.


2.3 Inhoudsbestanden. Tenzij anders is bepaald in de “Read-Me”-bestanden of andere licenties die bij de Inhoudsbestanden behoren, mag de Klant alle Inhoudsbestanden weergeven, wijzigen, reproduceren en verspreiden. De Klant mag echter de Inhoudsbestanden niet alleenstaand verspreiden (bijvoorbeeld in omstandigheden waarin de Inhoudsbestanden de primaire waarde vertegenwoordigen van het gedistribueerde product) en de Klant mag geen merkrechten doen gelden met betrekking tot de Inhoudsbestanden of daaruit of daarvan afgeleide werken. Niets in deze overeenkomt is van invloed op het eigendom van de Software zoals beschreven in artikel 3.


2.4 Voorbeeldapplicatiecode. De Klant mag de broncodevorm van delen van dergelijke Softwareprogramma's die in de bijbehorende Documentatie nadrukkelijk als voorbeeldcode, voorbeeldtoepassingscode, codefragmenten, ActionScript-klassenbestanden of voorbeeld onderdelen (elk te noemen “Voorbeeldtoepassingscode”) worden geïdentificeerd, uitsluitend wijzigen ten behoeve van het ontwerpen, ontwikkelen en testen van websites en toepassingen die met softwareprogramma's van Adobe zijn ontwikkeld; echter onder de voorwaarde dat de Klant de (gewijzigde of ongewijzigde) Voorbeeldapplicatiecode uitsluitend mag kopiëren en verspreiden als de Klant aan alle onderstaande voorwaarden heeft voldaan: (a) de Klant verspreidt de gecompileerde objectcodeversies van de Voorbeeldapplicatiecode alleen met uw applicatie; (b) de Klant neemt de Voorbeeldapplicatiecode niet op in ontworpen producten of toepassingen die zijn ontworpen voor websiteontwikkeling; en (c) de Klant gebruikt de naam, logo's of andere handelsmerken van Adobe niet om eigen toepassing te verhandelen. De Klant stemt ermee in Adobe te vrijwaren tegen verlies, schade, vorderingen en gerechtelijke procedures, met inbegrip van advocaatkosten, ten gevolge van of in verband met het gebruik of de distributie van de applicatie van de Klant.


2.5 Programmeertalen. De Software kan delen van de ExtendScript SDK en de Pixel Bender SDK bevatten. Behoudens de beperkingen in dit artikel 2 verleent Adobe de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie voor het gebruik van de items in de ExtendScript SDK en de Pixel Bender SDK, uitsluitend met het doel om applicatieprogramma's intern te ontwikkelen die ontworpen zijn om met producten van Adobe te werken. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit artikel 2.5, mogen geen andere delen van de ExtendScript SDK of de Pixel Bender SDK worden gewijzigd of verspreid. De Klant stemt ermee in Adobe te vrijwaren tegen verlies, schade, vorderingen en gerechtelijke procedures, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit dergelijke verspreiding.


2.6 Kopieën van Documentatie. De Klant mag kopieën van de Documentatie maken voor eigen intern gebruik in verband met het gebruik van de Software in overeenstemming met deze overeenkomst, maar niet meer dan het redelijkerwijs noodzakelijke aantal.


3. Intellectuele eigendom.


De Software en alle toegestane kopieën die de Klant maakt, zijn de intellectuele eigendom van Adobe Systems Incorporated en haar leveranciers. De structuur, organisatie en broncode van de Software behoren tot de waardevolle handelsgeheimen en de vertrouwelijke informatie van Adobe Systems Incorporated en haar leveranciers. De Software is wettelijk beschermd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteurswetten van de Verenigde Staten van Amerika en andere landen en door internationale verdragsbepalingen. Behalve zoals uitdrukkelijk in deze overeenkomst is vermeld, worden op grond van deze overeenkomst aan de Klant geen intellectuele-eigendomsrechten op de Software overgedragen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan Adobe en haar leveranciers.


4. Beperkingen en vereisten.


4.1 Aanduidingen van eigendom. Elke toegestane kopie van de Software (inclusief maar niet beperkt tot Documentatie) die de Klant maakt, dient dezelfde auteursrechtelijke en overige vermeldingen van eigendom te bevatten die op of in de Software worden weergegeven.


4.2 Verplichtingen door gebruik. De klant gaat ermee akkoord dat deze de Software niet op andere wijze zal gebruiken dan zoals toegestaan door deze overeenkomst en dat de Klant de Software niet zal gebruiken op een wijze die niet overeenstemt met het ontwerp en de Documentatie ervan.


4.3 Wijzigingen niet toegestaan. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in artikel 2 of 16, mag de Klant de Software niet wijzigen, overzetten, aanpassen of vertalen.


4.4 Reverse-engineering niet toegestaan. Behoudens als toegestaan onder artikel 16.1 is het de Klant niet toegestaan de broncode van de Software te decompileren, te disassembleren, aan reverse-engineering te onderwerpen of op enige andere wijze proberen te achterhalen.


4.5 Loskoppeling niet toegestaan. De Software kan verschillende applicaties en onderdelen bevatten, kan toegang tot verschillende Onlinediensten van Adobe toestaan, kan meerdere platforms en talen ondersteunen en kan aan de Klant worden verstrekt op meerdere gegevensdragers of in de vorm van meerdere exemplaren. Niettemin is de Software als één enkel product ontworpen en als zodanig aan de Klant verstrekt, teneinde uitsluitend als één enkel product te worden gebruikt op Computers die zijn toegestaan volgens deze overeenkomst. Tenzij anderszins is toegestaan in de Documentatie, is de Klant niet verplicht alle onderdelen van de Software te installeren, maar de Klant mag de samenstellende onderdelen van de Software niet afscheiden voor gebruik op verschillende Computers.


4.6 Overdracht niet toegestaan.


4.6.1 HET IS DE KLANT NIET TOEGESTAAN DE SOFTWARE OF ENIG DEEL DAARVAN TE VERHUREN, TE VERKOPEN, IN LEASE OF IN SUBLICENTIE TE GEVEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SOFTWARE DIE VIA HET WEB IS GEDOWNLOAD), OP DE COMPUTER VAN EEN DERDE PERSOON TE LATEN KOPIËREN OF RECHTEN OP DE SOFTWARE AF TE STAAN OF OVER TE DRAGEN, TENZIJ DIT UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN IN DEZE OVEREENKOMST.


4.6.2 Met uitzondering van Educatieve softwareproducten (zoals gedefinieerd in artikel 16.3), Prereleasesoftware (zoals gedefinieerd in artikel 16.2), Evaluatiesoftware, NFR-kopieën van de Software, of Software die is verkregen via een volumelicentieprogramma van Adobe en verder conform artikel 4.6.3 mag de Klant alle gebruiksrechten voor de Software permanent overdragen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, op voorwaarde dat: (a) de Klant daarbij ook overgaat tot overdracht aan de natuurlijke of rechtspersoon in kwestie van (i) deze overeenkomst en (ii) het serienummer of de serienummers, de Software op de gegevensdragers die door Adobe of haar geautoriseerde distributeur worden geleverd, en alle overige software of hardware die met de Software is gebundeld, is verpakt of standaard wordt geïnstalleerd, inclusief alle kopieën, Updates en Eerdere versies (zoals gedefinieerd in artikel 5 hieronder), en (iii) alle kopieën van fontsoftware voor een dergelijk natuurlijke of rechtspersoon, (b) de Klant geen Updates, Eerdere versies of kopieën achterhoudt, met inbegrip van back-ups en kopieën die op een Computer zijn opgeslagen, en (c) de ontvangende partij instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en enige andere voorwaarden en bepalingen waaronder de Klant een geldige licentie voor de Software heeft aangeschaft. Aanvullende informatie over het overdragen van volumelicentiesoftware is beschikbaar op http://www.adobe.com/go/volumepolicies_nl.


4.6.3 Als er voor de Software terugkerende activering of registratie vereist is en Adobe het verzoek van de Klant te worden vrijgesteld van de vereiste van deze terugkerende activering of registratie honoreert, gelden niet alleen de beperkingen in de Activeringsvoorwaarden (zoals gedefinieerd in artikel 14.3), maar wordt ook het recht om de Software permanent over te dragen (zoals beschreven in artikel 4.6.2) direct beëindigd zodra het verzoek is toegekend.


4.7 Servicebureau niet toegestaan. De klant mag de software niet gebruiken of aanbieden op basis van een servicebureau. Artikel 16.6.3 bevat een beperkte uitzondering voor alleen fontsoftware.


4.8 Beperkingen voor Adobe Runtime. De klant mag Adobe Runtimes niet gebruiken op een apparaat dat geen pc is, of met enige ingebouwde of apparaatversie van een besturingssysteem. Om misverstanden te voorkomen en slechts ter illustratie: de Klant mag Adobe Runtimes niet gebruiken op (a) mobiele apparaten, settopboxen (STB), draagbare apparaten ('handhelds'), telefoons, gameconsoles, televisies, dvd-spelers, mediacentra (behalve Windows XP Media Center Edition en diens opvolgers), elektronische billboards of andere digitale borden, internettoepassingen of andere aan internet verbonden apparatuur, PDA's, medische apparatuur, pinautomaten, telematica-apparatuur, gokautomaten, home automation-systemen, kiosken, afstandsbedieningen en elke andere elektronische apparatuur voor consumenten, (b) extern bediende mobiele, kabel-, satelliet- of televisiesystemen of (c) andere apparatuur met een gesloten systeem. Aanvullende informatie over licenties voor Adobe Runtimes is beschikbaar op http://www.adobe.com/go/licensing_nl.


4.9 Territorium. De Klant dient de Software alleen te gebruiken en toegang tot Onlinediensten van Adobe alleen te verkrijgen in het Territorium en op een wijze die overeenkomt met het activeringsbeleid zoals beschreven op http://www.adobe.com/go/activation_nl. Adobe kan de in deze overeenkomst verleende licentie beëindigen of het Lidmaatschap of de toegang tot de Onlinediensten van Adobe opschorten als door Adobe wordt vastgesteld dat de Klant de Software of Onlinediensten van Adobe buiten het Territorium gebruikt.


5. Updates.


Als de Software een Update voor een eerdere versie van Adobse-software (de “Eerdere versie”) is, dan mag de Klant deze Update alleen gebruiken wanneer deze de Eerdere versie bewaart. Als de Klant derhalve deze Update op een geldige manier overbrengt overeenkomstig artikel 4.6, moet de Klant de Eerdere versie tegelijkertijd overbrengen. Als de Klant deze Update wil gebruiken naast de Eerdere versie, mag de Klant dit alleen doen op dezelfde Computer waarop de Eerdere versie is geïnstalleerd en gebruikt. Zodra deze Update beschikbaar is, is Adobe mogelijk niet langer verplicht om Eerdere versies gedurende de Licentietermijn te ondersteunen. De Update mag niet op een andere manier worden gebruikt. Aanvullende updates kunnen in licentie aan de Klant worden verstrekt door Adobe met aanvullende of andere voorwaarden.


6. Beperkte garantie.


Tenzij anders is aangegeven in een afzonderlijke overeenkomst tussen Adobe en een licentienemer voor de Software, garandeert Adobe aan de natuurlijke of rechtspersoon die het eerst een licentie voor de Software heeft verworven voor gebruik op grond van de voorwaarden van deze overeenkomst, dat de Software in hoofdzaak in overeenstemming met de bijhorende gebruikershandleiding voor de Software zal functioneren gedurende (a) de periode van negentig (90) dagen of, indien deze periode korter is, (b) de Licentietermijn na ontvangst van de Software (“Garantieperiode”), wanneer deze wordt gebruikt op de Compatibele computer. Niet-wezenlijke variaties in de prestaties in vergelijking met hetgeen is beschreven in de gebruikershandleiding gelden niet als recht om aanspraak te maken op de garantie. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op de volgende items, welke als zodanig (“AS IS”) en zonder garantie van Adobe beschikbaar worden gesteld: (i) patches (ii) fontsoftware, (iii) Prereleasesoftware, proef-, starter- en evaluatieversie, productvoorbeeld, Evaluatiesoftware en niet voor wederverkoop bestemde exemplaren van Software; (iv) websites, Onlinediensten van Adobe, Onlinediensten van derden; (v) gecertificeerde documentdiensten (zie Artikel 16) en alle software die door Adobe beschikbaar wordt gesteld om gratis via een Adobe-website gedownload te worden. Teneinde aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de Klant de Software, vergezeld van een bewijs van aankoop, aan de afdeling Customer Support van Adobe te retourneren. Aanvullende informatie over garantieclaims is beschikbaar op http://www.adobe.com/go/support_nl. De gehele aansprakelijkheid van Adobe en de aan haar gelieerde vennootschappen in verband met deze garantieclaim alsmede de exclusieve verhaalsmogelijkheid en het uitsluitende recht uit hoofde van de garantie wordt beperkt, ter keuze van Adobe, tot ondersteuning van de Software op basis van de garantieclaim, tot vervanging van de Software of, indien ondersteuning of vervanging naar oordeel van Adobe niet praktisch is, tot restitutie van de licentievergoeding die de Klant voor de Software heeft betaald (indien van toepassing). DE IN DIT ARTIKEL BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE GEEFT DE KLANT SPECIFIEKE RECHTEN. DE KLANT KAN OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, AFHANKELIJK VAN DE GELDENDE WETGEVING IN HET RECHTSGEBIED WAAR DE KLANT IS GEVESTIGD. ADOBE PROBEERT DE GARANTIERECHTEN VAN DE KLANT NIET TE BEPERKEN VOOR ZOVER DAT NIET WETTELIJK IS TOEGESTAAN. Zie artikel 16 voor meer informatie over bepalingen met betrekking tot specifieke rechtsgebieden of neem contact op met de klantenservice van Adobe.


7. Uitsluiting.


DE BEPERKTE GARANTIE IN ARTIKEL 6 EN ALLE WETTELIJK VEREISTE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN DIE BIJ WET NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, ZIJN DE ENIGE GARANTIES EN EXCLUSIEVE MOGELIJKHEDEN TOT VERHAAL DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE SOFTWARE. BEHOUDENS DE AANGEBODEN EN WETTELIJK VEREISTE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN WIJZEN ADOBE EN DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN, HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES (ZIE ONDERSTAANDE DEFINITIE) ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN BEPALINGEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET BIJ OF KRACHTENS DE WET, GEWOONTE, GEBRUIK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT ENIGE KWESTIE AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES INZAKE PRESTATIES, BEVEILIGING, AFWEZIGHEID VAN EEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT INTEGRATIE, VERHANDELBAARHEID, ONGESTOORD GENOT, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. BEHOUDENS DE AANGEBODEN EN WETTELIJK VEREISTE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN, WORDEN DE SOFTWARE EN TOEGANG TOT ALLE WEBSITES, ONLINE DIENSTEN VAN ADOBE OF DERDEN, EN DIENSTEN VAN CERTIFICERENDE INSTANTIES ALS ZODANIG (AS-IS) EN MET ALLE FOUTEN GELEVERD. DEZE UITSLUITING VAN DE GARANTIE IS MOGELIJK NIET GELDIG IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. DE KLANT HEEFT WELLICHT NOG AANVULLENDE WETTELIJKE GARANTIERECHTEN DIE NIET MOGEN WORDEN AFGEWEZEN OF UITGESLOTEN. ADOBE PROBEERT DE GARANTIERECHTEN VAN DE KLANT NIET TE BEPERKEN VOOR ZOVER DAT NIET WETTELIJK IS TOEGESTAAN. De bepalingen van artikel 7 en 8 blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst gelden, ongeacht de oorzaak van deze beëindiging, maar hierdoor wordt geen recht geïmpliceerd of in het leven geroepen tot verder gebruik van de Software na beëindiging van deze overeenkomst.


8. Beperking van aansprakelijkheid.


BEHOUDENS HET HIERBOVEN VERMELDE EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL DAT WORDT AANGEBODEN DOOR ADOBE EN EVENTUELE RECHTSMIDDELEN DIE NIET WETTELIJK KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, ZIJN ADOBE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN, HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS DE KLANT VOOR ENIGE VERLIEZEN, SCHADE, VORDERINGEN OF KOSTEN, DAARONDER BEGREPEN GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE OF GEDERFDE WINST OF GEMISTE BESPARINGEN, SCHADE DOOR BEDRIJFSONDERBREKING, LETSELSCHADE OF TEKORTKOMING IN DE NALEVING VAN EEN EVENTUELE ZORGPLICHT OF VOOR VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS INDIEN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN ADOBE OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADE, VORDERINGEN OF KOSTEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN, HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST IS IN ELK GEVAL BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN EEN FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE SCHENDING DAN WEL EEN SCHENDING VAN DE FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. Niets in deze Overeenkomst dient te worden opgevat als een beperking van de aansprakelijkheid van Adobe jegens de Klant in geval van overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid of bedrog (fraude) door Adobe. Adobe treedt op namens de aan haar gelieerde vennootschappen, leveranciers en Certificerende Instanties waar het de afwijzing, uitsluiting en/of beperking van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid betreft, doch niet voor wat betreft andere zaken of doeleinden.


DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE ZIJN TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN HET RECHTSGEBIED VAN DE KLANT. DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IS MOGELIJK NIET GELDIG IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. DE KLANT HEEFT WELLICHT NOG RECHTEN DIE KRACHTENS WETTEN VOOR CONSUMENTENBESCHERMING EN ANDERE WETTEN NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN. ADOBE PROBEERT DE GARANTIE OF RECHTSMIDDELEN VAN DE KLANT NIET TE BEPERKEN VOOR ZOVER DAT NIET WETTELIJK IS TOEGESTAAN. ZIE ARTIKEL 16 VOOR MEER INFORMATIE OVER VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN.


9. Exportregels.


De Klant erkent dat de Software onder de Amerikaanse regelgeving inzake exportbeheer (de “EAR”, Export Administration Regulations) valt en dat de Klant deze regelgeving zal naleven. De Klant mag de Software niet direct of indirect exporteren of herexporteren naar: (a) landen die vallen onder de Amerikaanse exportbeperkingen (inclusief maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Sudan en Syrië); (b) eindgebruikers van wie de Klant weet of vermoedt dat ze de Software zullen gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen of produceren van nucleaire, chemische of biologische wapens, raketsystemen, ruimtevaartuigen, ruimtesondes of onbemande luchtvaartuigen; of (c) eindgebruikers die zijn uitgesloten van deelname aan de Amerikaanse exporttransacties door enige federale instantie van de Amerikaanse overheid. Daarnaast is de Klant verantwoordelijk voor naleving van lokale wetgeving in het rechtsgebied van de Klant die invloed kan hebben op het recht van de Klant om de Software te importeren, exporteren of gebruiken. Als Adobe kennis ervan heeft genomen dat er een overtreding is begaan, mag Adobe mogelijk geen onderhoud en ondersteuning meer bieden voor de Software.


10. Toepasselijk recht.


Als de Klant een consument is die de Software uitsluitend voor persoonlijke, niet-zakelijke doeleinden gebruikt, valt deze overeenkomst onder de wetgeving van het rechtsgebied waarin de Klant de licentie voor het gebruik van de Software heeft aangeschaft. Als de Klant geen dergelijke consument is, valt deze overeenkomst onder en zal deze worden uitgelegd in overeenstemming met het van kracht zijnde recht in: (a) in de staat Californië, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als de Klant in de Verenigde Staten, Canada of Mexico verblijft; of (b) in Japan, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als de Klant in Japan verblijft; of (c) Singapore, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als de Klant in een lidstaat van de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen, het vasteland van China, Hongkong SAR, Macau SAR, Taiwan of Zuid-Korea verblijft; of (d) in Engeland en Wales, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als de Klant in een ander rechtsgebied verblijft dan hierboven is beschreven. De respectieve rechtbanken van Santa Clara County, Californië, indien Californisch recht van toepassing is, Tokyo District Court in Japan, indien Japans recht van toepassing is, en de bevoegde rechtbanken in Londen, Engeland en Wales, indien Engels recht van toepassing is, hebben elk niet-exclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen betreffende of gerelateerd aan deze overeenkomst. Wanneer de wetgeving van Singapore van toepassing is, zal elk geschil ten gevolge van of in verband met deze overeenkomst, inclusief elke kwestie betreffende het bestaan, de geldigheid of de beëindiging, worden voorgelegd aan en definitief worden opgelost door een bemiddelaar in Singapore overeenkomstig de arbitrageregels van de Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) zolang deze gezag heeft. Deze regels worden bij verwijzing geacht te zijn opgenomen in dit artikel. Er is slechts één bemiddelaar, die gezamenlijk wordt geselecteerd door de partijen. Als de bemiddelaar niet binnen dertig (30) dagen na het schriftelijke verzoek tot bemiddeling door een partij is geselecteerd, zal de voorzitter van de SIAC de keuze maken. De bemiddeling zal plaatsvinden in het Engels. Onverminderd enige bepaling in deze overeenkomst kan enige juridische, administratieve of andere autoriteit door Adobe of de Klant worden verzocht om een voorlopige of verduurzamende maatregel te treffen, inclusief dwangmiddelen, specifieke prestaties of andere soortgelijke middelen, voorafgaand aan de inwerkingstelling van juridische of arbitraire procedures of gedurende de procedures, voor het behoud van rechten en belangen van Adobe of de Klant of om specifieke voorwaarden af te dwingen die geschikt zijn voor tijdelijke rechtsmiddelen. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan het volgende, waarvan de toepassing hierbij dan ook expliciet is uitgesloten. (x) conflictregels van welk rechtsgebied dan ook, (y) het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, en (z) de uniforme wet voor computerinformatietransacties, zoals bepaald in welk rechtsgebied dan ook.


11. Algemene bepalingen.


Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van deze Overeenkomst, die geldig, bindend en afdwingbaar blijft onder de van toepassing zijnde bepalingen. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd via een schrijven dat is ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Adobe. De Engelse versie van deze overeenkomst zal worden gebruikt wanneer deze Overeenkomst moet worden geïnterpreteerd of uitgelegd. Dit is de gehele overeenkomst tussen Adobe en de Klant met betrekking tot de software en deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande verklaringen, besprekingen, toezeggingen, mededelingen of reclame met betrekking tot de software.


12. Kennisgeving aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid.


12.1 Licentie van Adobe-technologie voor de Amerikaanse overheid. De Klant stemt ermee in dat wanneer de Klant Software van Adobe in licentie geeft voor verwerving door de Amerikaanse overheid of enige andere opdrachtnemer voor deze, de Klant dat zal doen in overeenstemming met het beleid dat is uiteengezet in 48 C.F.R. Artikel 12.212 (voor burgerlijke bureaus) en 48 C.F.R. Artikel 227.7202-1 en Artikel 227.7202-4 (voor het Ministerie van Defensie). Met betrekking tot eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika zal Adobe voldoen aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot gelijke rechten, inclusief, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, artikel 402 van de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974 (38 USC 4212) en artikel 503 van de Rehabilitation Act van 1973, zoals geamendeerd, en de voorschriften van 41 CFR Parts 60-1 t/m 60-60, 60-250 en 60-741. De in de voorgaande zin ingesloten clausule en voorschriften met betrekking tot positieve discriminatie worden geacht met deze verwijzing te zijn opgenomen in deze overeenkomst.


12.2 Commercial Items. Voor eindgebruikers binnen de overheid van de VS zijn de software en de documentatie “Commercial Items” (commerciële artikelen), zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. artikel 2.101, en omvatten “Commercial Computer Software” (commerciële computersoftware) en “Commercial Computer Software Documentation” (documentatie bij commerciële computersoftware) zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. artikel 12.212 respectievelijk 48 C.F.R. artikel 227.7202. Overeenkomstig respectievelijk 48 CFR artikel 12.212 en 48 CFR artikel 227.7202-1 t/m 227.7202-4 worden de “Commercial Computer Software” en “Commercial Computer Software Documentation” in licentie verstrekt aan eindgebruikers binnen de overheid van de VS (a) uitsluitend als “Commercial Items” en (b) uitsluitend met die rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend uit hoofde van de voorwaarden van deze overeenkomst. Rechten op niet-gepubliceerde werken worden voorbehouden krachtens de auteurswetten van de Verenigde Staten.


13. Naleving van licenties.


Indien de Klant een bedrijf of organisatie is, stemt de Klant ermee in dat Adobe of haar bevoegde vertegenwoordiger, naast eventuele door de Software uitgevoerde controles op naleving van licenties, binnen zeven (7) werkdagen na kennisgeving records, systemen en faciliteiten van de Klant maximaal eenmaal per twaalf (12) maanden mag inspecteren om te controleren of de Klant alle software en diensten van Adobe gebruikt in overeenstemming met uw geldige licenties van Adobe. Adobe heeft bijvoorbeeld het recht op records van de Klant die nuttig zijn om te bepalen of installaties van de Software een serienummer hebben. De Klant dient dergelijke records onmiddellijk na verzoek van Adobe aan Adobe te verstrekken. Bovendien dient de Klant aan Adobe alle records en gegevens te verstrekken waarom Adobe verzoekt teneinde te controleren of het gebruik van enige en alle software van Adobe door de Kant voldoet aan diens geldige licenties van Adobe binnen dertig (30) dagen na het verzoek van Adobe. Aanvullende informatie over serienummers is beschikbaar op http://www.adobe.com/go/elicensing_nl.


14. Internetconnectiviteit en privacy.


14.1 Automatische verbinding met internet. De Software kan zonder kennisgeving automatisch vanaf de Computer van de Klant verbinding met internet maken en communiceren met een website of domein van Adobe teneinde onder andere licenties te valideren en de Klant aanvullende informatie, functies en opties te verschaffen. Tenzij anderszins is vermeld in artikel 14.2 tot en met 14.7, zijn de volgende bepalingen van toepassing op alle automatische verbindingen die de Software met internet maakt.


14.1.1 Wanneer de software verbinding maakt met internet en met een Adobe-website communiceert, is het Privacybeleid van kracht, ongeacht of de verbinding automatisch of op uw uitdrukkelijke verzoek tot stand is gekomen. Het Privacybeleid van Adobe staat het bijhouden van websitebezoek toe en beschrijft welke activiteiten worden bijgehouden en hoe cookies, webbakens en vergelijkbare middelen worden toegepast.


14.1.2 Zodra de Software verbinding met Adobe maakt via internet, worden bepaalde gegevens van de Klant door de Software verzameld en verzonden naar Adobe conform het beleid voor onlineprivacy van Adobe, dat beschikbaar is op http://www.adobe.com/go/privacy_nl (“Privacybeleid”).


14.1.3 Als de Klant zich toegang verschaft tot een Onlinedienst van Adobe (zoals gedefinieerd in artikel 16.4 hieronder) of de Software activeert of registreert, kunnen aanvullende gegevens zoals de Adobe-ID, de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant worden verzonden naar en opgeslagen door Adobe conform het Privacybeleid en aanvullende gebruiksvoorwaarden in verband met deze Onlinedienst van Adobe (tezamen met de gebruiksvoorwaarden van Adobe.com en alle toepasselijke voorwaarden de “Aanvullende gebruiksvoorwaarden”).


14.1.4 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving of met instemming van de Klant kan Adobe (a) berichten over transacties naar de Klant verzenden teneinde de Onlinedienst van Adobe of de activering of registratie van de Software of de Onlinedienst van Adobe te bespoedigen, of (b) in het product marketingboodschappen weergeven om informatie te verstrekken over de Software en andere producten en diensten van Adobe, inclusief maar niet beperkt tot de platformversie, versie van de Software, licentiestatus en taal.


14.2 Updates. De Software kan ervoor zorgen dat de Computer van de Klant zonder voorafgaande kennisgeving automatisch verbinding maakt met internet (op een periodieke of regelmatige basis) om (a) te controleren of er Updates beschikbaar zijn om te downloaden naar en te installeren op de Computer en (b) Adobe de resultaten van installatiepogingen door te geven.


14.3 Activering. De Software kan de Klant verplichten om (a) een Adobe-ID te verkrijgen, (b) de Software te activeren of opnieuw te activeren, (c) de Software te registreren of (d) het Lidmaatschap te valideren. Vanwege deze vereiste is het mogelijk dat de Computer van de Klant zonder kennisgeving verbinding maken met internet tijdens de installatie, bij het starten en op een periodieke of regelmatige basis daarna. Nadat de Software verbinding heeft gemaakt, worden gegevens verzameld en verzonden naar Adobe, zoals verder beschreven op http://www.adobe.com/go/activation_nl (“Activeringsvoorwaarden”). De Software of de Klant kan ook gegevens van Adobe ontvangen over de licentie, het abonnement of het Lidmaatschap van de Klant. Adobe kan dergelijke gegevens gebruiken om frauduleus of ongeautoriseerd gebruik te detecteren of voorkomen welke in strijd is met een geldige licentie, een geldig abonnement of een geldig Lidmaatschap. Wanneer de Software niet wordt geactiveerd of geregistreerd, het abonnement of het Lidmaatschap niet wordt gevalideerd of Adobe vaststelt dat de Software op frauduleuze of ongeautoriseerde wijze wordt gebruikt, kan dit ertoe leiden dat minder functionaliteit beschikbaar is, de Software niet werkt of het abonnement of het Lidmaatschap wordt beëindigd of opgeschort.


14.4 Deactivering. De Klant kan de Software op de computer deactiveren en verwijderen teneinde de Software op een andere Computer te installeren en activeren overeenkomstig deze Overeenkomst (“Deactivering”) en zoals verder wordt beschreven in http://www.adobe.com/go/activation_nl. Voor Deactivering is internetconnectiviteit vereist.


14.5 Gebruik van Onlinediensten. De Software kan ervoor zorgen dat de Computer van de Klant zonder voorafgaande kennisgeving automatisch verbinding maakt met internet om de Klant gemakkelijker toegang te verlenen tot inhoud en diensten die de Klant ter beschikking worden gesteld door Adobe of derden, zoals verder beschreven in artikel 16.4 (Onlinediensten). Bovendien kan de Software zonder voorafgaande kennisgeving automatisch verbinding maken met internet om downloadbaar materiaal bij te werken vanaf deze onlinediensten, zodat deze diensten zelfs als de Klant offline is onmiddellijk beschikbaar zijn.


14.6 Digitale certificaten. De Software gebruikt digitale certificaten (zoals beschreven in artikel 16.5) om de Klant te helpen bij het identificeren van gedownloade bestanden (bijvoorbeeld toepassingen en inhoud) en de uitgevers van die bestanden. Adobe AIR gebruikt bijvoorbeeld digitale certificaten om de Klant te helpen bij het bepalen van de uitgever van Adobe AIR-applicaties. In de Adobe Acrobat-productlijn worden ook digitale certificaten gebruikt om PDF-documenten (Portable Document Format) te ondertekenen en valideren en om gecertificeerde PDF-documenten te valideren. De Computer van de Klant maakt mogelijk verbinding met internet op het moment dat een digitaal certificaat wordt gecontroleerd.


14.7 Instellingenbeheer. De Software bevat mogelijk Flash Player. Flash Player kan bepaalde gebruikersinstellingen opslaan op de Computer van de Klant als lokaal gedeeld object. Ze zijn gekoppeld aan het exemplaar van Flash Player op de Computer, zodat de klant runtimefuncties kan aanpassen. Met instellingenbeheer voor Flash Player kan de Klant dergelijke instellingen aanpassen. Zo kan de Klant het opslaan van lokale gedeelde objecten door derden beperken of inhoud van derden het recht op toegang tot de microfoon en camera van de computer verlenen. Aanvullende informatie over het configureren van instellingen van de versie van Flash Player, zoals het uitschakelen van lokale gedeelde objecten met behulp van instellingenbeheer voor Flash Player, is beschikbaar op http://www.adobe.com/go/settingsmanager_nl. Aanvullende informatie over lokale gedeelde objecten is beschikbaar op http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_nl.


15. Peer-to-peer-communicatie.


De Software kan zonder voorafgaande kennisgeving de verbinding van de Klant met een LAN-netwerk gebruiken om automatisch verbinding te maken met andere software van Adobe en kan daarbij in het LAN-netwerk aangeven dat de Software beschikbaar is voor communicatie met andere software van Adobe. Deze verbindingen kunnen het IP-adres van verbinding van de Klant naar het LAN-netwerk verzenden.


16. Bijzondere bepalingen en uitzonderingen.


In dit artikel worden zowel specifieke bepalingen die verband houden met bepaalde producten en onderdelen van de Software als beperkte uitzonderingen op de bovengenoemde bepalingen en voorwaarden vermeld. Voor zover een bepaling in dit artikel in strijd is met een andere bepaling of voorwaarde in deze Overeenkomst treden de voorwaarden in dit artikel in de plaats van een dergelijke andere bepaling of voorwaarde.


16.1 Geen afbreuk; bepalingen van de Europese Economische Ruimte; verplichte kennisgeving voor Australië.


16.1.1 Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van partijen, inclusief partijen die handelen als consument. Zo geldt bijvoorbeeld voor consumenten in Nieuw-Zeeland die de Software voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik (niet voor zakelijke doeleinden) hebben aangeschaft, dat deze overeenkomst is onderworpen aan de Consumer Guarantees Act (wet inzake garanties voor consumenten).


16.1.2 Als de Klant de Software in de Europese Economische Ruimte (EER) heeft verkregen, de Klant normaal gesproken de verblijfplaats in de EER heeft en de Klant een consument is (de Klant gebruikt dus de Software voor persoonlijke, niet-zakelijke doeleinden), is artikel 6 (Beperkte garantie) niet op de aankoop en het gebruik van de Software door de Klant van toepassing. In plaats hiervan garandeert Adobe voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop dat de Software de functionaliteit biedt die is beschreven in de toepasselijke gebruikershandleiding (de “overeengekomen functionaliteit”), wanneer deze wordt gebruikt op de Compatibele computer. Aan niet-wezenlijke afwijkingen van de overeengekomen functionaliteit kunnen geen garantierechten worden ontleend. DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP SOFTWARE DIE DE KLANT GEBRUIKT ALS PRERELEASE-, TEST-, STARTER- OF PROEFVERSIE, OP FONTSOFTWARE OF OP DE MATE WAARIN DE SOFTWARE NIET FUNCTIONEERT OMDAT DE KLANT WIJZIGINGEN HEEFT AANGEBRACHT. Als de Klant aanspraak wil maken op de garantie, dient de Klant dit te melden bij de klantenservice van Adobe binnen deze periode van twee (2) jaar en daarbij het aankoopbewijs van de Software te overleggen. Adobe controleert dan of er een fout in de Software bestaat of informeert de Klant dat de fout zich voordoet omdat de Klant de Software niet juist heeft geïnstalleerd. (In dit geval zal Adobe de Klant hulp verlenen.) Als de Software een fout bevat, kan de Klant een verzoek tot terugbetaling indienen bij Adobe of een hersteld of vervangend exemplaar van de Software vragen. Het aankoopbewijs dient bij de verzoeken te worden overgelegd. Indien de garantieaanspraken van de Klant gefundeerd zijn, komt Adobe tegemoet aan het verzoek van de Klant tot een hersteld of vervangend exemplaar van de Software, tenzij dit niet redelijk is voor Adobe. In dat geval ontvangt de Klant een terugbetaling van Adobe. Neem voor hulp bij de garantie contact op met de klantenservice van Adobe.


De bepalingen van artikel 8 (Beperking van aansprakelijkheid) blijven van kracht voor schadevorderingen die de Klant maakt met betrekking tot diens gebruik van de Software. Adobe is echter aansprakelijk voor directe verliezen die redelijkerwijs hadden kunnen worden voorzien ingeval Adobe deze Overeenkomst niet nakomt. De Klant wordt aangeraden alle redelijke maatregelen te nemen om schade te vermijden of verminderen, in het bijzonder door een back-up van de Software en de computergegevens te maken.


Deze overeenkomst, en in het bijzonder dit artikel 16.1.2, is bedoeld om de rechten van de Klant te beschrijven (inclusief de dwingendrechtelijke rechten van de Klant) in het geval er problemen zijn met het gebruik van de Software door de Klant. Indien de Klant meer wettelijke rechten heeft dan deze beschrijving, zijn de wettelijke rechten van de Klant van toepassing.


16.1.3 Niets in deze Overeenkomst (met inbegrip van artikel 4.4) beperkt enig niet voor afstand vatbaar recht om de Software te decompileren dat de Klant mogelijk geniet onder toepasselijk recht. Als de Klant bijvoorbeeld in de Europese Unie (EU) is gevestigd, kan de Klant onder bepaalde, in het toepasselijk recht vastgelegde voorwaarden het recht hebben om de Software te decompileren wanneer dit nodig is om interoperabiliteit van de Software met een ander softwareprogramma te realiseren en de Klant eerst Adobe schriftelijk heeft verzocht de benodigde informatie te verstrekken om dergelijke operabiliteit te bereiken en Adobe zulke informatie niet beschikbaar heeft gesteld. Bovendien mag een dergelijke decompilatie alleen worden uitgevoerd door de Klant of iemand anders die het recht heeft om een exemplaar van de Software namens de Klant te gebruiken. Adobe heeft het recht om redelijke voorwaarden op te leggen voordat dergelijke informatie wordt verstrekt. Alle door Adobe verstrekte of door de Klant verkregen informatie, zoals hieronder toegestaan, mag alleen door de Klant worden gebruikt voor doeleinden zoals hierin beschreven en mag niet bekend worden gemaakt aan derden, worden gebruikt om software te maken die grotendeels gelijk is aan de Software van Adobe of worden gebruikt voor andere handelingen die inbreuk maken op het auteursrecht van Adobe of haar licentieverleners.


16.1.4 Als de Klant de Software in Australië verkrijgt, is de volgende bepaling van toepassing, niettegenstaande enige andersluidende in deze overeenkomst opgenomen bepalingen:


KENNISGEVING AAN CONSUMENTEN IN AUSTRALIË:


Goederen van Adobe worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische Consumers Law (consumentenwet). U hebt recht op vervanging of terugbetaling bij ernstige fouten en op vergoeding bij verlies dat of schade die redelijkerwijs had kunnen worden voorzien. U hebt tevens recht op herstel of vervanging van de goederen als de goederen niet van een acceptabele kwaliteit zijn en de fout niet overeenkomt met een ernstige fout. Softwareproducten van Adobe worden tevens geleverd met een beperkte garantie van 90 dagen die wordt uitgegeven door Adobe Systems Software Ireland Limited, gevestigd aan 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, zoals uiteengezet in de Overeenkomst. Als het product binnen de periode van 90 dagen nadat het aan u is geleverd niet de algemene opties en functies biedt die in de gebruikersdocumentatie zijn beschreven, belt u met de klantenservice van Adobe in de VS op 1800 614 863 en overlegt u de productdetails, het serienummer en het aankoopbewijs. Van u kan worden verlangd dat u het softwareproduct retourneert naar het op dat moment door Adobe verstrekte adres. In dit geval is een dergelijke retournering op uw eigen kosten. De voordelen onder deze garantie vormen een aanvulling op de andere rechten en rechtsmiddelen die u bij wet hebt.


16.2 Aanvullende voorwaarden voor Prereleasesoftware. Indien de Software een precommerciële versie of bètasoftware (“Prereleasesoftware”) is, is dit artikel van toepassing. Prereleasesoftware is een prereleaseversie en geen eindproduct van Adobe en kan bugs, fouten en andere problemen bevatten die mogelijk tot systeem- of andere fouten en gegevensverlies kunnen leiden. Adobe mag de Prerelease-software nooit commercieel uitbrengen. Indien de Klant de Prereleasesoftware heeft ontvangen ingevolge een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zoals de licentieovereenkomst van Adobe Systems voor Prereleasesoftware, is het gebruik van de Software door de Klant tevens onderworpen aan de bepalingen van een dergelijke overeenkomst. De Klant dient direct alle Prereleasesoftware te retourneren of vernietigen op verzoek van Adobe of bij de commerciële release van de Software. DE KLANT GEBRUIKT PRERELEASESOFTWARE OP EIGEN RISICO. ZIE ARTIKEL 6 EN 8 VOOR BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE OP PRERELEASESOFTWARE VAN TOEPASSING ZIJN.


16.3 Educatieve softwareproducten. Indien de Software educatieve software is (software die is vervaardigd en verspreid voor gebruik door uitsluitend educatieve eindgebruikers), mag de Klant de Software alleen gebruiken als de Klant in het eigen rechtsgebied is gekwalificeerd als educatieve eindgebruiker. Ga naar http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_nl voor meer informatie over voorwaarden. Ga naar http://www.adobe.com/go/store_nl en klik op de koppeling voor de wereldwijde aanschaf van Adobe-producten om te zoeken naar een bevoegde leverancier van academische Adobe-producten.


16.4 Onlinediensten.


16.4.1 Aangeboden door Adobe. De Software vergemakkelijkt de toegang van de Klant tot inhoud en verschillende diensten die worden gehost op door Adobe of de aan haar gelieerde vennootschappen onderhouden websites (“Onlinediensten van Adobe”). Voorbeelden van dergelijke Onlinediensten van Adobe zijn: Adobe BrowserLab, Adobe CS Review, Business Catalyst, Digital Publishing Suite, Acrobat.com, Search for Help en welkomstschermen van producten. In sommige gevallen kan een Onlinedienst van Adobe als functie of uitbreiding binnen de Software worden weergegeven, hoewel de dienst op een website wordt gehost. Voor toegang tot een Onlinedienst van Adobe moet de Klant mogelijk de Software activeren, een Adobe-ID verkrijgen, de Aanvullende gebruiksvoorwaarden accepteren of afzonderlijke kosten voldoen om toegang te krijgen tot dergelijke Onlinediensten van Adobe. De Onlinediensten van Adobe zijn mogelijk niet in alle talen of voor de inwoners van alle landen beschikbaar en Adobe kan, op elk gewenst moment en ongeacht de reden, de beschikbaarheid van een Onlinedienst van Adobe wijzigen of staken. Adobe behoudt zich ook het recht voor om kosten in rekening te gaan brengen voor toegang of gebruik van een Onlinedienst van Adobe die voorheen gratis werd aangeboden. Artikel 14 bevat belangrijke informatie over internetconnectiviteit en privacy van de Klant. Zoals in artikel 14 wordt vermeld, is het gebruik van Onlinediensten van Adobe door de Klant, wanneer de software toegang zoekt tot een Onlinedienst van Adobe, vastgelegd in het Privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/go/privacy_nl), in de Gebruiksvoorwaarden van Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_nl) en in alle Aanvullende gebruiksvoorwaarden die de Klant op dat moment kunnen worden voorgelegd.


16.4.2 Aangeboden door derden. De Software kan de Klant toegang vergemakkelijken tot websites die worden onderhouden door derde aanbieders van artikelen, informatie, software en diensten (“Onlinedienst(en) van derden”). Een voorbeeld van dergelijke Onlinediensten van derden is de service Kodak EasyShare Gallery. Het toegang tot en gebruik van alle Onlinediensten van derden door de Klant is vastgelegd in de bepalingen, voorwaarden, afwijzingen en vermeldingen die op een dergelijke site staan vermeld of anderszins aan dergelijke Onlinediensten van derden zijn verbonden. Adobe heeft geen zeggenschap, hecht geen goedkeuring aan en accepteert geen verantwoordelijkheid voor Onlinediensten van derden. Eventuele transacties tussen de Klant en een derde in verband met een Onlinedienst van derden, met inbegrip van het privacybeleid van een dergelijke derde, het gebruik van persoonlijke gegevens van de Klant, de levering van en betaling voor goederen en diensten evenals eventuele andere voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, geschieden uitsluitend tussen de Klant en een dergelijke derde. De Onlinediensten van derden zijn mogelijk niet in alle talen of voor de inwoners van alle landen beschikbaar en Adobe kan op elk gewenst moment en ongeacht de reden de beschikbaarheid van een Onlinedienst van derden wijzigen of staken.


16.4.3 TENZIJ UITDRUKKELIJK DOOR ADOBE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN OF EEN DERDE IN EEN AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST IS OVEREENGEKOMEN, GESCHIEDT HET GEBRUIK VAN ONLINEDIENSTEN VAN ADOBE EN DERDEN VOOR EIGEN RISICO KRACHTENS DE GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VAN ARTIKEL 7 EN 8.


16.5 Digitale certificaten.


16.5.1 Gebruik. Digitale certificaten worden door derde certificerende instanties gebruikt, zoals Adobe CDS-leveranciers (Certified Document Services) die zijn vermeld op http://www.adobe.com/go/partners_cds_nl, en AATL-leveranciers (Adobe Approved Trust List) die zijn vermeld op http://www.adobe.com/go/aatl_nl (tezamen te noemen “Certificerende Instanties”), of kunnen zelfondertekend zijn.


16.5.2 Bepalingen en voorwaarden. Als de Klant digitale certificaten aanschaft, gebruikt en erop vertrouwt, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Klant en een Certificerende instantie. Voordat de Klant een gecertificeerd document, een digitale handtekening of de diensten van een Certificerende instantie vertrouwt, dient de Klant na te gaan onder welke voorwaarden en bepalingen de betreffende Certificerende instantie diensten aanbiedt, zoals overeenkomsten van abonnees, overeenkomsten van belanghebbende partijen, praktijk ten aanzien van certificaten en verklaringen omtrent beleid. Klik op de koppelingen op http://www.adobe.com/go/partners_cds_nl voor meer informatie over CDS-leveranciers van Adobe en op http://www.adobe.com/go/aatl_nl voor meer informatie over AATL-leveranciers.


16.5.3 Bevestiging. De Klant gaat ermee akkoord dat (a) de Software, door configuratie- of externe problemen, een handtekening kan bevatten die als geldig wordt weergegeven ondanks het feit dat een digitaal certificaat is ingetrokken of vervallen voorafgaand aan de verificatie, (b) de veiligheid of integriteit van een digitaal certificaat in opspraak kan raken doordat de ondertekenaar van het document, de betreffende Certificerende instantie of een derde partij iets heeft gedaan of nagelaten en (c) een certificaat een zelfondertekend certificaat kan zijn dat niet door een Certificerende instantie is verstrekt. DE KLANT IS ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK OM AL DAN NIET TE VERTROUWEN OP EEN CERTIFICAAT. TENZIJ EEN AFZONDERLIJKE, SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN DE KLANT IS VERSTREKT DOOR EEN CERTIFICERENDE INSTANTIE, GEBRUIKT DE KLANT DIGITALE CERTIFICATEN OP EIGEN RISICO.


16.5.4 Belanghebbende derde partijen. De klant gaat ermee akkoord dat elke Certificerende instantie waarop de Klant vertrouwt, een belanghebbende derde partij van deze Overeenkomst is en het recht heeft om deze Overeenkomst op eigen initiatief af te dwingen alsof de Certificerende instantie Adobe is.


16.5.5 Schadevergoeding. De Klant stemt ermee in om Adobe en elke toepasselijke Certificerende instantie (behalve zoals nadrukkelijk beschreven in de bepalingen en voorwaarden) te vrijwaren van aansprakelijkheid, schade of vorderingen (inclusief redelijke onkosten en advocaatkosten) die voortkomen uit of betrekking hebben op het gebruik van, of het vertrouwen op, een dienst van een Certificerende instanatie door de klant, inclusief maar niet beperkt tot: (a) het vertrouwen op een verlopen of ingetrokken certificaat; (b) de onjuiste controle van een certificaat, (c) het gebruik van een certificaat op een andere manier dan is toegestaan door van toepassing zijnde bepalingen en voorwaarden, deze Overeenkomst of toepasselijke wetgeving; (d) het, in gegeven omstandigheden, niet aanwenden van een redelijk inzicht of beoordelingsvermogen bij het vertrouwen op de diensten van de uitgever of certificaten of (e) het niet nakomen van de verplichtingen zoals vastgelegd in de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot de diensten.


16.6 Fontsoftware. Indien deze Software fontsoftware bevat, geldt het volgende:


16.6.1 De Klant mag de fontsoftware met de Software gebruiken op Computers, zoals bedoeld in artikel 2, en de fontsoftware uitvoeren naar elk uitvoerapparaat dat met een dergelijke Computer is verbonden.


16.6.2 Indien het Toegestane aantal Computers vijf (5) of minder bedraagt, mag de Klant de fontsoftware downloaden naar het geheugen (harde schijf of RAM) van een uitvoerapparaat dat is verbonden met ten minste één dergelijke Computer, met het doel de fontsoftware resident in een dergelijk uitvoerapparaat te hebben, en met één bijkomend uitvoerapparaat voor elk veelvoud van vijf dat wordt vertegenwoordigd door het Toegestane aantal Computers.


16.6.3 De Klant mag een kopie van de door de Klant voor een bepaald bestand gebruikte font(s) naar een commerciële printer of ander servicebureau verzenden; een dergelijk servicebureau kan de font(s) gebruiken om het bestand van de Klant te verwerken, mits een dergelijk servicebureau beschikt over een geldige licentie voor het gebruik van de desbetreffende fontsoftware.


16.6.4 De klant mag kopieën van de fontsoftware insluiten in elektronische documenten zodat de Klant het document kan afdrukken, weergeven en bewerken. Onder deze licentie worden geen andere rechten op insluiting geïmpliceerd of toegestaan.


16.6.5 Als uitzondering op wat hierboven is beschreven, worden de opgesomde fonts op http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_nl alleen opgenomen in de software ten behoeve van de werking van de gebruikersinterface van software en niet voor toevoeging in outputbestanden. Dergelijke vermelde fonts worden niet in licentie verstrekt onder dit artikel 16.6. De Klant gaat ermee akkoord dergelijke vermelde fonts niet te zullen kopiëren, verplaatsen, activeren of gebruiken en niet te zullen toestaan dat in een beheerprogramma voor fonts dergelijke vermelde fonts worden gekopieerd, verplaatst, geactiveerd of gebruikt in of met softwaretoepassingen, programma's of andere bestanden dan de Software.


16.7 Render Engine voor After Effects. Als de Software de volledige versie van Adobe After Effects bevat, mag de Klant een onbeperkt aantal kopieën van de Render Engine installeren op Computers die deel uitmaken van het Interne netwerk van de Klant, waarin ten minste één Computer de volledige versie van de software van Adobe After Effects bevat. De aanduiding “Render Engine” staat voor een installeerbaar deel van de Software waarmee projecten van After Effects kunnen worden gegenereerd, maar dat niet kan worden gebruikt voor het maken of wijzigen van projecten en niet de volledige gebruikersinterface van After Effects bevat.


16.8 Functies van Acrobat Standard, Acrobat Pro en Adobe Acrobat Suite. Als de Software Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite of bepaalde functies binnen de bovenstaande software bevat, is dit artikel 16.8 van toepassing.


16.8.1 Aanvullende definities.


16.8.1.1 “Implementeren” betekent het direct of indirect overdragen of anderszins beschikbaar stellen van een Uitgebreid document aan een of meer ontvangers, op enigerlei wijze, met inbegrip van maar niet beperkt tot een netwerk of internet.


16.8.1.2 “Uitgebreid document” betekent een PDF-bestand dat met gebruikmaking van de Software is gemanipuleerd om het mogelijk te maken documenten met ingevulden PDF-formulieren lokaal op te slaan.


16.8.2 De Software kan activeringstechnologie bevatten waarmee de Klant PDF-documenten met bepaalde functies kan activeren via het gebruik van digitale referentie die in de Software is geplaatst (“Sleutel”). De klant gaat ermee akkoord voor geen enkel doel toegang te zullen krijgen of proberen te krijgen tot de Sleutel, of de Sleutel te beheersen, te deactiveren, te verwijderen, te gebruiken of te verspreiden.


16.8.3 Voor elk Uitgebreid document mag de Klant alleen (a) dit Uitgebreid document Implementeren voor een onbeperkt aantal unieke ontvangers, maar geen gegevens extraheren of laten extraheren uit meer dan vijfhonderd (500) unieke exemplaren van dit Uitgebreid document of een gedrukte weergave van dit Uitgebreid document met ingevulde formuliervelden; of (b) dit Uitgebreid document Implementeren voor niet meer dan vijfhonderd (500) unieke ontvangers zonder beperkingen ten aanzien van het aantal keren dat de Klant gegevens kan extraheren uit dit Uitgebreid document dat ingevuld door deze ontvangers naar de Klant is geretourneerd. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst worden de voornoemde beperkingen niet uitgebreid wanneer de Klant aanvullende licenties voor het gebruik van Acrobat Standard, Acrobat Pro of Adobe Acrobat Suite aanschaft (voornoemde beperkingen zijn derhalve de totale limieten, ongeacht het aantal aanvullende licenties dat de Klant mogelijk heeft aangeschaft voor het gebruik van Acrobat Standard, Acrobat Pro of Adobe Acrobat Suite).


16.9 Flash Player-projectors en runtime. De rechten van de Klant op het gebruik van een Flash Player, projector, afzonderlijke player, plug-in, runtime of ActiveX-besturingselement, welke tezamen met of als onderdeel van de Software of in een Outputbestand wordt geleverd, luiden uitsluitend zoals vermeld op http://www.adobe.com/go/flashplayer_usage_nl. Tenzij en voor zover daaruit het tegendeel blijkt, is de Klant niet gerechtigd dergelijke software te gebruiken of te verspreiden.


16.10 Contribute Publishing Services. Behoudens de bepalingen van de bij de Contribute Publishing Services-software behorende licentieovereenkomst voor eindgebruikers mag de Klant geen verbinding met de Contribute Publishing Services-software maken, tenzij de Klant een licentie heeft aangeschaft voor het maken van verbindingen met voornoemde Contribute Publishing Services-software voor elke persoon die verbinding met voornoemde Contribute Publishing Services-software mag maken; echter met dien verstande dat proefversies van Adobe Contribute-software mogen worden geïnstalleerd en verbinding mogen maken met de Contribute Publishing Services-software in overeenstemming met de bij de Contribute Publishing Services-software behorende licentieovereenkomst voor eindgebruikers.


16.11 Adobe Presenter. Als de Software Adobe Presenter bevat en de Klant in dat geval de invoegtoepassing Adobe Connect installeert of gebruikt in combinatie met het gebruik van de Software, gaat de Klant ermee akkoord om een dergelijke invoegtoepassing uitsluitend op een desktopcomputer te installeren en gebruiken en niet op enig ander product dan een pc, inclusief maar niet beperkt tot een webtoepassing, settopbox, draagbaar apparaat, telefoon of webpadapparaat. Bovendien mag het gedeelte van de Software dat is ingesloten in een presentatie, informatie of inhoud die met gebruikmaking van de Software is gemaakt en gegenereerd (de “Adobe Presenter Run-Time”), uitsluitend tezamen met de presentatie, informatie of inhoud worden gebruikt waarin het betreffende item is ingesloten. Het is de Klant niet toegestaan de Adobe Presenter Run-Time ingesloten in presentaties, informatie of inhoud te gebruiken en de Klant dient voormeld verbod op te leggen aan alle licentienemers van voornoemde presentaties, informatie of inhoud. Bovendien is het de Klant niet toegestaan de Adobe Presenter Run-Time te wijzigen, disassembleren of aan reverse-engineering te onderwerpen en de Klant dient voornoemd verbod op te leggen aan alle licentiehouders van voornoemde presentaties, informatie en inhoud.


16.12 Flash Builder met LCDS-bibliotheek (LiveCycle Data Services) voor gegevensbeheer. Adobe Flash Builder kan de fds.swc-bibliotheek bevatten. De Klant mag fds.swc uitsluitend gebruiken om mogelijkheden voor beheer van cliëntgegevens beschikbaar te stellen en als outputbestand in software die de Klant heeft ontwikkeld, behoudens het volgende. De Klant heeft geen toestemming om (a) fds.swc te gebruiken om koppelingen of offline-mogelijkheden in software in te schakelen of (b) fds.swc op te nemen in software die vergelijkbaar is met Adobe LiveCycle Data Services of BlazeDS. Als de Klant een van de voornoemde dingen wenst te doen, dient de Klant een aparte licentie aan te vragen bij Adobe.


16.13 Digital Publishing Suite. De volgende voorwaarden zijn van toepassing als de Software bepaalde onderdelen of functies bevat die zijn ontworpen om te werken met of toegang te verkrijgen tot Digital Publishing Suite conform de Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Digital Publishing Suite. “DPS-desktoptools” betekent Folio Overlays Panel, Folio Builder Panel, Content Viewer for Desktop, en Digital Publishing Plug-in for InDesign. Als de Software een DPS-desktoptool (of een onderdeel hiervan) bevat, mag de Klant - tenzij anderszins is bepaald in dit artikel 16 of de Aanvullende gebruikersvoorwaarden - de DPS-desktoptools alleen gebruiken om (a) de inhoud te maken of produceren die is ontworpen voor weergaven in de inhoudsviewer (“Uitvoer”), (b) de Uitvoer te evalueren en testen en (c) waar mogelijk, de diensten van Adobe Digital Publishing Suite te openen en gebruiken conform de Aanvullende gebruiksvoorwaarden. Tenzij zoals anderszins is toegestaan in deze voorwaarden, mag de Klant de DPS-desktoptools niet weergeven, verspreiden, wijzigen of openbaar vertonen.


16.14 DISTRIBUTIE VAN AVC. De volgende kennisgeving is van toepassing op software met functionaliteit voor het importeren en exporteren van AVC: DIT PRODUCT IS VERSTREKT ONDER DE LICENTIE VAN HET AVC-PATENTENPORTFOLIO VOOR HET PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (a) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD (“AVC-VIDEO”) EN/OF (b) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT DIE IS BETROKKEN BIJ EEN PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE EEN LICENTIE HEEFT OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE http://www.adobe.com/go/mpegla_nl.


16.15 DISTRIBUTIE VAN MPEG-2. De volgende kennisgeving is van toepassing op Software met functionaliteit voor het importeren en exporteren van MPEG-2: PERSOONLIJK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DOOR CONSUMENTEN OP EEN MANIER DIE NIET VOLDOET AAN DE STANDAARD MPEG-2 VOOR HET CODEREN VAN VIDEOGEGEVENS VOOR VERPAKTE MEDIA IS TEN STRENGSTE VERBODEN ZONDER LICENTIE UIT HOOFDE VAN TOEPASSELIJKE PATENTEN IN HET MPEG-2-PATENTENPORTFOLIO. DEZE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, COLORADO 80206, VERENIGDE STATEN.


16.16 Apple. Als de Software wordt gedownload van de Apple iTunes App Store (“App”) erkent de Klant de volgende aanvullende voorwaarden en stemt hij of zij daarmee in: (a) Apple is niet aansprakelijk voor de App en de inhoud ervan; (b) het gebruik van de App door de Klant is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App op elke iPhone™, iPad™ of iPod Touch™ die de Klant bezit of beheert zoals is toegestaan in de Servicevoorwaarden van de App Store; (c) Apple is op generlei wijze verplicht om te voorzien in onderhoud en ondersteunende diensten voor de App; (d) voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen garantieverplichting met betrekking tot de App en is Adobe verantwoordelijk voor eventuele claims, verliezen, aansprakelijkheid, schade, onkosten en uitgaven die zijn toe te schrijven aan het niet naleven van enige garantie zoals uiteengezet in deze Overeenkomst; (e) Apple is niet aansprakelijk voor claims met betrekking tot de App of het bezit en/of gebruik van de App door de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) claims met betrekking tot productaansprakelijkheid; (ii) claims waarin wordt gesteld dat de App niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten; en (iii) claims met betrekking tot consumentenbescherming; (f) Apple is niet aansprakelijk voor claims door derden waarin wordt gesteld dat de App inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde; en (g) Apple en haar dochterondernemingen zijn begunstigde derden van deze Overeenkomst met betrekking tot dergelijke Apps en Apple heeft het recht de Overeenkomst als een begunstigde derde partij af te dwingen jegens de Klant.


Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst of informatie van Adobe wilt aanvragen, kunt u gebruik maken van de bij het product gevoegde adres- en contactgegevens om contact op te nemen met de vestiging van Adobe in uw land.


De naam van deze Software, Adobe, Acrobat, Adobe Connect, AIR, After Effects, Authorware, Business Catalyst, Contribute, Creative Suite, Digital Publishing Suite, Flash, Flash Builder, LiveCycle, Pixel Bender, Presenter, Shockwave en alle gerelateerde titels en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.


Gen_WWCombined-nl_NL-20111031_1230